CEYLON SAPPHIRE

17.5mm One Face Rudraksha Kaju shape Nepal 1 Mukhi Rudraksha bead