CEYLON SAPPHIRE

17.59mm 1 Face Rudraksha Kaju dana Nepal 1 Mukhi Rudraksha bead