CEYLON SAPPHIRE

17.50mm 1 Face Rudraksha Kaju dana Nepal 1 Mukhi Rudraksha bead