CEYLON SAPPHIRE

16.88mm 1 Face Rudraksha Kaju dana Nepal 1 Mukhi Rudraksha bead