CEYLON SAPPHIRE

16.43mm One Face Rudraksha Kaju shape Nepal 1 Mukhi Rudraksha bead