CEYLON SAPPHIRE

16.37mm One Face Rudraksha Kaju shape Nepal 1 Mukhi Rudraksha bead