CEYLON SAPPHIRE

16.24mm One Face Rudraksha Kaju shape Nepal 1 Mukhi Rudraksha bead